VEDTÆGTER

 

Vedtægter for

Dræby Beboerforening

§ 1   Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er Dræby Beboerforening.
 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2   Formål

 Foreningen har til formål at:

 1. varetage fælles lokale interesser for beboerne i Dræby.
 2. rådgive og vejlede myndigheder i forhold, som angår Dræby by og nærområde.
 3. at medvirke aktivt til at fremme arrangementer der tjener til oplysning og til styrkelse af områdets sociale sammenhold.
 4. at bevare og udleje servicet/lånetøjet fra Dræby Brugsforening.
 5. at varetage anden relevant udlejning.

§ 3   Optagelse af medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages husstande i Dræby, som omfatter Dræbyvej, Dræby Fedvej, Munkebovej 1-60, Møllevejen 1-36, Stationsvej og Vigerøvej.
 2. Medlemskab opnås ved at indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud.

§ 4   Udmeldelse

 1. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens formand inden 1. december med udtrædelse pr. 31. december.
 2. Medlemmer, der er flyttet eller afgået ved døden slettes af medlemslisten.
 3. Medlemmer, der modarbejder foreningen eller skader dens virksomhed, kan ekskluderes af generalforsamlingen.
 4. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har ikke krav på andel i foreningens aktiver.

§ 5   Kapitalgrundlag

 1. Foreningens kapitalgrundlag er medlemmernes akkumulerede indskud med tillæg af overskud og med fradrag af underskud.
 2. Bestyrelsen må ikke stifte gæld i foreningens navn.
 3. Bestyrelsen skal ved sit virke sørge for, at selskabets kapital ikke bliver negativ.

§ 6   Kontingent

 1. Medlemmerne betaler ved indmeldelse et at bestyrelsen fastsat indskud.
 2. Ud over det indbetalte indskud betaler medlemmerne ikke kontingent.

§ 7   Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Bogføringen skal foretages på en sådan måde, at der gennem regnskabet gives en klar og overskuelig redegørelse for foreningens formueforhold, herunder fyldestgørende oplysninger om driftsindtægter og –udgifter.
 3. Årsregnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen udpegede revisorer, der forsyner årsregnskabet med påtegning.
 4. Kassereren udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.
 5. Kassereren er pligtig at holde foreningens midler skarpt afsondrede fra andre midler.
  Kassereren må sørge for, at der foreligger behørig dokumentation for samtlige ind- og udbetalinger.

§ 8   Generalforsamling

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i januar måned.
 3. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼ af medlemmerne kræver dette.
 4. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. På den ordinære generalforsamling foretages der valg. Til denne generalforsamling skal der foreligge en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Fremlæggelse samt godkendelse af kassererens årsregnskab

4. Eventuelle forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt 

6. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre andre bestemmelser i denne vedtægt fastsætter andre fremgangsmåder (jf. § 11 og § 12).

7. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

8. På generalforsamlingen behandles under ”eventuelle forslag” alle forslag, der mindst 8 dage før mødet er stillet skriftligt til bestyrelsen af medlemmer, eller af bestyrelsen selv.

9. Skriftlig afstemning skal foretages, nås dette kræves af blot én generalforsamlings-deltager.

 § 9   Bestyrelsen 

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsen har 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 4. Ved alle afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmerne står lige, betragtes forslaget som forkastet.
 5. Bestyrelsen antager en person til at opbevare servicet/lånetøjet, og sørge for dets udlejning. Vedkommende sørger for at supplere de ting, der går i stykker og sørger for at indkassere den af bestyrelsen fastsatte leje. Bestyrelsen vedtager regler for udlejningen.
 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver inden foreningens arbejdsområder, f. eks. afholdelse af arrangementer, administration af legeplads m.v.

§ 10   Revision 

 1. Revisionen består af 2 revisorer samt en suppleant, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 11   Vedtægtsændringer 

 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, når forslaget er fremsat i henhold til § 8 stk. 8 og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
 2. Hvis der ikke opnås 2/3 flertal for forslaget, men mindst halvdelen af de mødte medlemmer stemmer for forslaget, kan dette uændret forelægges på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter afstemningen. På denne ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, når mere end halvdelen af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 12   Foreningens opløsning 

 1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når forslaget er fremsat i henhold til § 8 stk. 8 og mindst ¾ af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
 2. Hvis der ikke er opnået ¾ flertal, men mere end halvdelen af de mødte medlemmer stemmer for forslaget, kan dette uændret forelægges på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter afstemningen. På denne ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, når mere end halvdelen af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
 3. Ved opløsning fordeles foreningens midler på den sidste generalforsamling til lokale almennyttige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. januar 2005.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *